Nhà xưởng sản xuất khẩu trang Đại Nam

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT KHẨU TRANG ĐẠI NAM
Chủ đầu tư Công ty Cố phần Đại Nam
Vai trò Tư vấn thiết kế
Thời gian 10/2020 – 11/2020
Địa điểm Bình Dương